Regulamin
naszej wypożyczalni

            

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI KAJAKÓW

 1. Wypożyczalnia nie organizuje spływów kajakowych jedynie udostępnia i wypożycza sprzęt. Spływy są organizowane we własnym zakresie przez uczestników i na własną odpowiedzialność.
 2. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem.
 3. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wcześniej przez Wypożyczającego i Wypożyczalnie.
 4. Wypożyczenie sprzętu możliwe jest po okazaniu dokumentu tożsamości wraz ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport).
 5. Wypożyczenie sprzętu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 6. Wypożyczalnia ma prawo odmówić wypożyczenia sprzętu osobie niepełnoletniej.
 7. Wypożyczalnia ma prawo odmówić wypożyczenia sprzętu osobie pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz pobrać opłatę za rezerwację sprzętu zgodnie z cennikiem. 
 8. Wypożyczalnia przekazuje do używania Wypożyczającemu sprzęt sprawny technicznie. Jednocześnie wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem jakościowym i ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag Wypożyczalni. 
 9. Kamizelek asekuracyjnych należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem. 
 10. Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zdarzenia wynikłe z jego nieodpowiedniego korzystania.
 11. Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego sprzętu winę ponosi Wypożyczający, on także pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą  sprzętu (np. przedziurawienie kajaku, pęknięcie siedzenia). Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w momencie gdy uszkodzenia jego będą tak znaczne, że jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty całej wartości wypożyczonego zestawu, według rachunków przedstawionych przez Wypożyczalnię
 12. Opłaty za wypożyczany sprzęt pobierane są z góry za cały okres wypożyczenia. Jednakże w przypadku przekroczenia terminu zwrotu sprzętu, Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość naliczenia kary za zwłokę w wysokości 100% dobowej należności za wypożyczenie.
 13. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
 14. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm.
 15. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływu.
 16. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, oraz poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania ze sprzętu.
 17. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na jej terenie samochody, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.
 18. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne sprzętu Wypożyczający zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania.
 19. Osoby naruszające regulamin  Wypożyczalni będą zobowiązanie  do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa zwrotu pieniędzy.
 20. Do innych nie uregulowanych przepisów niniejszej umowy zastosowanie znajdzie Sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 21. Wszystkie spory wynikłe w drodze zawartej umowy rozstrzygane będą na drodze polubownej, w przypadku braku porozumienia sprawy sporne będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca zarejestrowania działalności gospodarczej Wypożyczalni.