Regulamin
naszej wypożyczalni
 1. Wypożyczalnia przekazuje do używania Wypożyczającemu sprzęt sprawny technicznie zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa, co Wypożyczający stwierdza własnym podpisem.
 2. Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zdarzenia wynikłe z jego nieodpowiedniego korzystania.
 3. Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego sprzętu winę ponosi Wypożyczający, on także pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą przedmiotowego sprzętu. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w momencie gdy uszkodzenia jego będą tak znaczne, że jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty całej wartości wypożyczonego zestawu, według rachunków przedstawionych przez Wypożyczalnię.
 4. Opłaty za wypożyczenie sprzętu liczone są za pełną dobę. Umowa wypożyczenia może być zawarta tylko na pełne dni, przyjmując jeden dzień jako najmniejszy możliwy czas wypożyczenia sprzętu.
 5. Opłaty za wypożyczany sprzęt pobierane są z góry za cały okres wypożyczenia. Jednakże w przypadku przekroczenia terminu zwrotu sprzętu, Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość naliczenia kary za zwłokę w wysokości opłaty za wypożyczenie kompletu całego sprzętu na jeden dzień, przy każdym dniu zwłoki w oddaniu sprzętu.
 6. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
 7. Zastrzegamy sobie prawo odmowy wydania sprzętu w przypadku zauważenia, że uczestnicy spływu znajdują się pod wpływem alkoholu bez zwrotu kosztów jakie te osoby poniosły.
 8. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników Na spływie, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm.
 9. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływu.
 10. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, oraz poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania ze sprzętu.
 11. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na jej terenie samochody, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia,dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.
 12. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne sprzętu Wypożyczający zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania.
 13. Do innych nie uregulowanych przepisów niniejszej umowy zastosowanie znajdzie Sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 14. Wszystkie spory wynikłe w drodze zawartej umowy rozstrzygane będą na drodze polubownej, w przypadku braku porozumienia sprawy sporne będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca zarejestrowania działalność i gospodarczej Wypożyczalni.

Plików:
pdf.png Umowa wypożyczenia kajaków - wersja do wydruku wer.3 HOT
Data 2016-02-10 Wielkość pliku 54.44 KB Download 2 147 Pobierz

doc.png Umowa wypożyczenia kajaków - wersja edytowalna wer.3 HOT
Data 2016-02-10 Wielkość pliku 19.5 KB Download 1 293 Pobierz