Regulamin
naszej wypożyczalni

                                UMOWA WYPOŻYCZENIA KAJAKU

 

Zawarta w dniu ........................................................ pomiędzy:

Aktywnie Nad Wodą Ewelina Dudek ul. Długa 61, 62-022 Radzewice ( zwanym dalej wypożyczającym) a:

 

imię i nazwisko ........................................................................................................................................

 

adres .........................................................................................................................................................

 

nr dowodu osobistego ............................................................., Tel.:..........................................................

 1. Przedmiotem wypożyczenia jest:

 

Kajak turystyczny szt.  ......................Wiosła szt.:  …..................  Kamizelka asekuracyjna szt.: …...................

 

W/w sprzęt wypożyczany jest w dniach od.......................................... do...............................................

 

Transport  sprzętu wodnego wynosi ............zł

Całkowity koszt wynosi: .............................zł

 

 1. Wypożyczalnia przekazuje do używania Wypożyczającemu sprzęt sprawny technicznie zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa, co Wypożyczający stwierdza własnym podpisem.
 2. Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zdarzenia wynikłe z jego nieodpowiedniego korzystania.
 3. Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego sprzętu winę ponosi Wypożyczający, on także pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą przedmiotowego sprzętu. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w momencie gdy uszkodzenia jego będą tak znaczne, że jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty całej wartości wypożyczonego zestawu, według rachunków przedstawionych przez Wypożyczalnię.
 4. Opłaty za wypożyczenie sprzętu liczone są za pełną dobę. Umowa wypożyczenia może być zawarta tylko na pełne dni, przyjmując jeden dzień jako najmniejszy możliwy czas wypożyczenia sprzętu.
 5. Opłaty za wypożyczany sprzęt pobierane są z góry za cały okres wypożyczenia. Jednakże w przypadku przekroczenia terminu zwrotu sprzętu, Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość naliczenia kary za zwłokę w wysokości opłaty za wypożyczenie kompletu całego sprzętu na jeden dzień, przy każdym dniu zwłoki w oddaniu sprzętu.
 6. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
 7. Zastrzegamy sobie prawo odmowy wydania sprzętu w przypadku zauważenia, że uczestnicy spływu znajdują się pod wpływem alkoholu bez zwrotu kosztów jakie te osoby poniosły.
 8. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników Na spływie, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm.
 9. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływu.
 10. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, oraz poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania ze sprzętu.
 11. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na jej terenie samochody, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.
 12. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne sprzętu Wypożyczający zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania.
 13. Do innych nie uregulowanych przepisów niniejszej umowy zastosowanie znajdzie Sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 14. Wszystkie spory wynikłe w drodze zawartej umowy rozstrzygane będą na drodze polubownej, w przypadku braku porozumienia sprawy sporne będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca zarejestrowania działalności gospodarczej Wypożyczalni.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę Aktywnie Nad Wodą ul. Długa 61, 62-022 Radzewice, moich danych osobowych zawartych w umowie w celu zrealizowania usługi Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres trwania Umowy.  Szczegóły opisane zostały w polityce prywatności www.kajakidudek.pl.

 

WYPOŻYCZAJACY                                                             PRZEDSTAWICIEL WYPOŻYCZALNI

 

…………………………………………………..                       ……………………………………………………


Do pobrania